Taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

Interneto svetainės www.118.lt taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Telia Customer Service LT, UAB (toliau – Mes) informacijos ir paslaugų (toliau kartu - paslaugos) teikimo interneto svetainėje www.118.lt (toliau – 118) sąlygas bei tvarką, šių paslaugų vartotojų (toliau – Jūs) teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi interneto svetainėje 118 ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

2. 118 aprašymas

2.1. Interneto svetainėje 118 yra teikiamos įvairios paslaugos: viešo pobūdžio informacija (įmonių ir gyventojų pavadinimai, telefonai, adresai, transporto tvarkaraščiai ir kt.), žemėlapiai, adresų ir įmonių vaizdavimas žemėlapyje, maršruto paieška bei objekto paieška aplink pasirinktu spinduliu ir kitos paslaugos.

2.2. Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Jūs esate pats atsakingas už tokios įrangos įsigijimą.

2.3. Draudžiama 118 teikiamas paslaugas perleisti komerciniu pagrindu tretiesiems asmenims.

3. Draudžiama informacija

3.1. Interneto svetainėje 118 griežtai draudžiama skelbti informaciją: (1) kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; (2) kurioje platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją; (3) šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą; (4) kuri pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus; (5) kuri sudarytų komercinę paslaptį arba kitą slaptą informacija; (6) kuri būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu; (7) kuri pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą; (8) kuri grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba (9) kuri pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Taip pat draudžiama informacija apima, bet neapsiriboja: (10) programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis 118 ir/arba kitų tinklalapių saugumą, (11) prašymais arba reklama, (12) nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu, (13) jūsų pateikta privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija ir (14) dvigubu publikavimu arba masiniu el. laiškų siuntinėjimu.

3.2. Visa interneto svetainėje 118 paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.

3.3. Pastebėjusius draudžiamą informaciją interneto svetainėje 118, prašome nedelsiant informuoti apie tai 118 komandą.

4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

4.1. Visos intelektinės teisės į prekių ženklą 118 priklauso Telia Lietuva, AB, į interneto svetainėje 118 esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą - priklauso Mums, jeigu nenurodyta kitaip.

4.2. Griežtai draudžiama be Mūsų leidimo naudoti ir platinti 118 interneto svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją ar nuorodas į ją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

5. Duomenų šaltiniai

5.1. Internetinėje svetainėje 118 galite ieškoti privačių Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „TELE2“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Teledema“ abonentų telefonų numerių. Paieškos rezultatai pateikiami atitinkamai iš Telia Lietuva, AB, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „TELE2“, UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, UAB „Teledema“ duomenų bazių. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, duomenys skelbiami tik tų asmenų, kurie davė tam sutikimą.

5.2. Geografinių komponenčių (x, y koordinačių) šaltinis - © Lietuvos Respublikos adresų registras, duomenų atnaujinimo data – 2008-11-12.

6. Atsakomybė

6.1. Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią 118 administravimo paslaugų kokybę ir jame pateikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau negarantuojame šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali atsirasti dėl gedimų Mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiama 118 paslauga.

6.2. Tais atvejais, kai 118 interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, Mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą, tokių tinklalapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.

6.3. Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save /ar dėl kitų 118 informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis paslauga, Jūs pats atsakote už savo asmeninio kompiuterio apsaugą ir privalote imtis visų priemonių, reikalingų savo asmeniniam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų.

6.4. Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.

6.5. Jūs savarankiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis 118 teikiamomis paslaugomis.

6.6. Jūs įsipareigojate nevykdyti ir neužsiimti jokia veikla, kuri gali sąlygoti paslaugų teikimo sutrikimus, tame tarpe nevykdyti neteisėto jungimosi prie tarnybinių stočių, susijusių su paslaugų teikimu.

6.7. Jūs pasižadate jokiomis aplinkybėmis nekopijuoti, nepardavinėti ar kitaip neplatinti 118 teikiamų paslaugų ir/ar 118 esančios ar su paslaugomis susijusios informacijos (duomenų) be išankstinio rašytinio Mūsų sutikimo.

6.8. Jūs įsipareigojate neadaptuoti, neperdirbti ar bet kaip kitaip nekeisti 118 interneto svetainės ar bet kokios jos dalies ar kitų, su 118 interneto svetaine susijusių, technologijų.

7. Paslaugų nutraukimas

7.1. Mes turime teisę neįspėję Jūsų bet kuriuo metu ir nenurodę priežasties nutraukti 118 interneto svetainėje teikiamas atskiras arba visas paslaugas.

8. Pranešimai

8.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su 118, informuokite apie tai 118 komandą.

8.2. Visi Mūsų pranešimai dėl 118 naudojimo sąlygų pateikiami 118 interneto svetainėje.

9. Taisyklių keitimas

9.1. Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai 118 interneto svetainėje. Jei Jūs naudositės 118 tinklalapiais po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

10. Taisyklių galiojimas

10.1. Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo 118 momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. Kontaktai:

Telia Customer Service LT, UAB
Vytenio g. 18, LT-03503 Vilnius
Tel. (8 5) 236 8301
Faksas (8 5) 278 3322
El. paštas info@118.lt
www.telia.lt

Įmonės kodas 110401957
PVM mokėtojo kodas LT104019515
Juridinių asmenų registras